Рівненський Інститут Київського університету права

Головна >> Бібліотека >> Віртуальні виставки >> Основоположні права людини: соціально- антропологічна сутність, змістова класифікація
Основоположні права людини: соціально- антропологічна сутність, змістова класифікація
Основоположні права людини: соціально- антропологічна сутність, змістова класифікація
     Питання прав та свобод людини і громадянина на сьогодні є найважливішою проблемою внутрішньої та зовнішньої політики усіх держав світової співдружності. Саме стан справ у сфері забезпечення прав і свобод особи, їх практичної реалізації є тим критерієм, за яким оцінюється рівень демократичного розвитку будь-якої держави і суспільства в цілому. Права і свободи громадян України потребують не тільки захисту, але й охорони, зокрема через систему правоохоронних органів, які забезпечують охорону громадського порядку, державну безпеку і т.д. та органів оборони держави, які забезпечують захист держави від зовнішнього нападу.
     Ця віртуальна виставка присвячена саме питанням прав і свобод людини.

Бугина К. Спеціальні права і свободи людини // Європейська юридична освіта і наука: Збірник матеріалів VIII Міжнародної науково-практичної конференції 11-13 жовтня 2013 року– К., 2013.- С. 56-59

В статті розглядаються права  національних, релігійних, етнічних, мовних меншин. Звернена увага на проблеми захисту жінок, дітей, осіб з обмеженими фізичними можливостями та хворих невиліковними хворобами. Дається детальна характеристика міжнародно-правовим актам, що стосуються даних категорій населення.

Бессарабов В.Г. Европейский суд по правам человека.– М., 2004

В навчально-практичному посібнику розглядаються питання організації діяльності Європейського Суду з прав людини, в який звертаються громадяни Російської федерації. Крім цього, в посібнику висвітлюється діяльність Уповноваженого з прав людини Росії при Європейському Суді, робота прокуратури, судових і правоохоронних органів Росії по виконанню рішень Європейського Суду.

Білокурська О.В. Конституційний обов’язок додержуватися Конституції України та законів України.– Чернівці, 2011

В монографії здійснено комплексний аналіз конституційного обов’язку додержуватися Конституції України. Подається авторське визначення та розглядається структура даного обов’язку, форми його реалізації. Пропонуються висновки щодо вдосконалення чинного законодавства у сфері конституційних обов’язків людини і громадянина в Україні.

Головін А.С. Захист прав і свобод людини і громадянина при здійсненні правосуддя в рішеннях Конституційного Суду України.– К., 2011

У центрі уваги видання – питання забезпечення гарантованих Конституцією України прав осіб, які притягаються до юридичної відповідальності за вчинення правопорушень, а також потерпілих та свідків за цими правопорушеннями, під час проведення дізнання та судового слідства та судового розгляду справи.

Гом’єн Донна Короткий путівник Європейською конвенцією з прав людини.– К., 2006

Висловлені в цьому Путівнику думки є суту авторськими, і Рада Європи не несе за них відповідальності. Путівник не можна вважати таким. Що дає правовим документам, які в ньому згадуються, будь-яке офіційне тлумачення, спроможне створювати зобов’язання правового характеру для урядів держав-членів, статутних органів Ради Європи або будь-якого органу, заснованого на підставі Європейської конвенції з прав людини.

Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: Джерела і практика застосування.– Будапешт, 1997

В книзі ретельно проаналізовано не тільки відповідні положення Конвенції та інших джерел європейського права в галузі прав людини, а й практику їх застосування. На конкретних прикладах показано , хто і куди , в якому порядку може звернутися за відновленням своїх порушених прав людини.

Джек Донеллі Права людини у міжнародній політиці.– К., 2004

У книзі розглядаються як теоретичні, так і практичні аспекти проблеми захисту прав людини. На конкретних прикладах з новітньої історії автор показує, як народжувалась міжнародна правозахисна система, як зростала і продовжує зростати її роль. Простежується докорінна зміна домінуючого у міжнародній політиці розуміння меж державного суверенітету впродовж останніх п’ятдесяти років.

Ієрусалімова І.О та ін. Адміністративно-правове забезпечення прав і свобод людини і громадянина: Навч. посіб.– К., 2007

У посібнику висвітлені рекомендації для вдосконалення адміністративного законодавства у сфері реалізації для вдосконалення адміністративного законодавства  у сфері реалізації цих прав і свобод та практики застосування його норм.

Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб.– К., 2008

На основі Конституції і законодавства України розглянуті правовий статус, конституційні права, міжнародний і національний механізми реалізації прав і свобод людини і громадянина, роль судових і правоохоронних органів у такому механізмі тощо.

Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посіб.– К., 2003

У посібнику розглянкто соціально-культурні та світоглядні передумови формування ідеї прав людини та громадянина, проаналізовано філософську та правову думку щодо цих ідей у різні історичні епохи, нормативні документи, що закріплювали права людини в умовах Середньовіччя, Нового і Новітнього часу, українські ідеї про права людини.

Конституційні права, свободи і обов’язки людини і громадянина в Україні / За ред. Ю.С.Шемшученка.– К., 2008

У книзі розкриваються сутність і зміст конституційно- правового статусу людини і громадянина в Україні. Проаналізовано основні конституційні права, свободи і обов’язки, висвітлено механізм їх забезпечення крізь призму міжнародних і європейських стандартів у галузі прав людини.

Крегул Ю.І. Права і свободи людини: Навч. посіб.– К., 2004.

У посібнику висвітлюються основні питання внутрішньодержавного та міжнародно-правового регулювання прав і свобод людини та громадянина, історико-правові засади їх походження, основні міжнародні стандарти в галузі прав людини, права окремих соціальних груп, механізм захисту конституційних прав та свобод в Україні.

Мармазов В.Є., Пушкар П.В. Захист прав та майнових інтересів у Європейському суді з прав людини: Навч.практ. посібник / За ред. Оніщука М.В.– К., 2001

У книзі аналізується практика розгляду справ у Європейському суді з прав людини, захисту майнових прав осіб та груп осіб. Книга є цікавим та інформативним навчально - практичним виданням, доцільним для використання під час викладання курсу європейського права у галузі прав людини. Містить додатки щодо практики розгляду конкретних справ Європейським судом, офіційний переклад Конвенції про захист прав людини, пояснювальні нотатки та анкету для осіб, які бажають звернутися до Суду.

Молдован В.В., Чулдіна Л.І. Конституційні права , свободи та обов’язки людини і громадянина.– К., 2012

У навчальному посібнику надається характеристика основним конституційним правам, свободам та обов’язкам людини і громадянина. Значну увагу приділено аналізу рішень Конституційного Суду України, Європейського суду з прав людини, що сприятиме модернізації освітньої діяльності в контексті європейських вимог.

Мушак Н.Б. Міжнародно-правові засади захисту та забезпечення прав людини в європейських міжнародних організаціях: Монографія / Під. ред. В.І. Муравйова.– К., 2013

У монографії досліджено концептуальні підходи до становлення та розвитку прав людини у Європі, проаналізовано проблеми класифікації прав людини та основних свобод, розкрито систему європейських міжнародних організацій, що займаються проблематикою прав людини, удосконалено дефініцію європейських стандартів прав людини.

Конституційно- правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія.– К., 2008

У монографії досліджуються теоретико - методологічні основи права особи на свободу, її генезис, зміст кожної окремо взятої конституційної свободи та загальний механізм їх забезпечення. Розглянуто нормативно- правове регулювання конституційних свобод людини і громадянина в Україні та місце і роль діяльності конституційних органів у механізмі забезпечення названих свобод.

Права людини і професійні стандарти для юристів в документах міжнародних організацій.– К., 2009

Пропонований збірник може бути використаний не лише в навчальних програмах студентів, але й у професійній діяльності юристів- фахівців, адже до нього ввійшли міжнародні правові документи, які мають, безумовно, наднаціональний характер.

Пустовіт Ж.М. Актуальні проблеми прав і свобод людини і громадянина в Україні : Навч. посіб.– К., 2009.

Посібник підготовлено на основі опрацювання великої кількості монографічних та нормативно-правових джерел з конституційного права. У виданні пропонується визначення змісту поняття, ознак, принципів, системи та механізму реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні.

Лутковська В. Огляд практики Європейського суду з прав людини у справах щодо України за 2012 рік // Практика Європейського суду з прав людини. Рішення.– 2013.– №1.– С.5–19


Тодыка Ю.Н.,Тодыка О.Ю. Конституционно-правовой статус человека и гражданина в Украине.– К., 2004

У монографії аналізується юридична природа та ознаки основних прав і свобод людини і громадянина, їх специфіка, покоління прав людини, становлення і розвиток політико-правової думки щодо прав особи, розкриваються права особи в аспекті її соціальної свободи та відповідальності, проблеми формування правової держави і громадянського суспільства в Україні, дається поняття, структура, принципи, види правового статусу особи, тенденції конституційного закріплення прав людини і громадянина, класифікація прав, аналізується специфіка правового статусу громадян, іноземців та біженців.

Україна : права людини в перехідний період / Під ред. В.І.Євінтова.– К., 2001

В книзі висвітлюється ряд проблем прав людини, які становлять особливий інтерес для подолання кризового становища, що склалася в країні внаслідок численних порушень прав людини, та ефективного поновлення в правах.

ВИСВІТЛЕННЯ ПРАВ ЛЮДИНИ  В ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ ТА ЗБІРНИКАХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Буайа Ф. Захист прав людини на національному та наднаціональному рівнях // Право України. – 2012.– №11 – 12.– С.196 – 199
Букач В. Інституційні гарантії конституційних політичних прав і свобод людини та громадянина в Україні // Юридичний журнал.– 2012.– №12– С.56 – 60
Буткевич В.Г. Деякі аспекти модернізації Конституції України в частині прав  свобод і обов’язків людини і громадянина // Актуальні проблеми правотворення в сучасній Україні: Збірник матеріалів ІV Всеукраїнської науково- практичної конференції 19 квітня 2013 р..– К., 2013.– С.14 – 17
Головатий С. Тріада європейських цінностей – верховенство права, демократія, права людини – як основа українського конституційного ладу // Право України.– 2013.– №8.– С.13 – 39
Коруц У.З. Юридична природа рішень Європейського Суду з прав людини та їх місце в національній правовій системі // С.438– 441
Маркерт Т. Роль Верховного Суду України в механізмі виконання зобов’язань держави у сфері захисту прав людини // Право України.– 2012.–№11– 12.– С.207 – 209
Недибалюк В.Д. Конституційне право людини на повагу до її гідності: поняття, зміст і його місце в системі прав людини // Держава і право: Збірник наукових праць. Юридичні і політичні науки.– Вип. 58.– С.181–187
Попович Р. Права людини: поняття, класифікація, захист // Європейська юридична освіта і наука: Збірник матеріалів VІІ Міжнародної науково-практичної конференції 12-14 жовтня 2012 року.– К., 2012.– С.230 – 232
Пушкіна О. Особисті права людини в конституційному законодавстві України // Юридична Україна.– 2013.– №5.– С.17–24
Рабінович П. Конституційні гарантії прав людини і громадянина: можливості уточнення в Основному законі України // Право України.– №8.– С.50 – 53
Рабінович П. Основоположні права людини: соціально-антропологічна сутність, змістова класифікація // Вісник Академії правових наук України.– 2013.– №2 (73).– С.10 – 16
Росіхіна В. Конституційні нормативно-правові гарантії забезпечення права громадян на публічні об’єднання: Теорія і практика // Вісник Конституційного Суду України.– 2013.– №4.– С.72– 79
       Соколенко О.К. Захист прав громадян як основна функція правової держави // Часопис КУП.– 2013.– №2.– С.118– 121
Сюсько А. Гарантії прав людини і основоположних свобод // Європейська юридична освіта і наука: Збірник матеріалів VІІІ Міжнародної науково-практичної конференції 11-13 жовтня 2013 р.– К., 2013.– С.203-206
Федорова А. Захист соціальних прав у рамках Європейської конвенції з прав людини. Значення для України // Право України.– 2012.– №11–12.–С.241 – 249
 Юдківська Г. Роль верховних судів у захисті прав людини // Право України.– 2012.– №11– 12.– С.200– 203
 

Контакти

Поштова адреса:
33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
Директор:(0362) 62-05-89
Приймальна комісія:
 067-360-89-95
  Навчальна частина: (0362) 62-04-48
Загальний відділ: (0362) 62-04-62