Рівненський Інститут Київського університету права

Головна >> Бібліотека >> Віртуальні виставки >> Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики
Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики

 Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики

 

 

     Інтелектуальна діяльність людини завжди була каталізатором та рушійною силою науково-технічного та соціально-культурного розвитку будь-якого суспільства, засобом підвищення добробуту його громадян, а результати творчої діяльності людини були, є і будуть найвищою та найціннішою формою прояву інтелекту людини.
     Створення нових об’єктів інтелектуальної власності, зокрема, винаходів, корисних моделей, промислових зразків супроводжується багатьма питаннями, серед яких важливе місце посідають проблеми правової охорони цих об’єктів, прав та інтересів їхніх творців.
     Саме тому головною метою створення даної віртуальної виставки є допомога користувачу бібліотеки РІ КУП НАНУ та всім, кого цікавить вказана проблема, у висвітленні регулювання відносин, що складаються в процесі створення, оформлення прав, захисту та використання об’єктів інтелектуальної власності.

1.Мала енциклопедія права інтелектуальної власності / Редкол.: Ю.Л.Бошицький, В.М.Білоусов, І.І.Ващинець, А.Г.Жарінова, П.А.Калиниченко та ін.– К., 2009

Метою Малої енциклопедії права інтелектуальної власності є систематизація понятійного й термінологічного апарату в сфері права інтелектуальної власності, яка призначена для засвоєння загальнотеоретичних знань з предмета «Право інтелектуальної власності», а також для сприяння формування широкої ерудиції, правової культури та правової свідомості студентської молоді.


2.Бошицький Ю.Л. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб.– К., 2007

В навчальному посібнику комплексно викладено теоретичні та практичні основи права інтелектуальної власності, основні положення чинного національного та міжнародного законодавства в цій галузі, історія їх становлення. Дається правова характеристика широкого кола об’єктів інтелектуальної власності, особистх немайнових і майнових прав суб’єктів права інтелектуальної власності, способів їх правового захисту.
3.Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції (24 лютого 2010 р.).– Вип. 1.– К., 2012

У матеріалах 1–ї та 2–ї  науково-практичних конференцій, присвячених актуальним проблемам інтелектуальної власності, опубліковані статті провідних правознавців, молодих вчених і аспірантів. У збірниках матеріалів проаналізовано теоретичні та практичні проблеми становлення й розвитку законодавства України та міжнародного законодавства у сфері інтелектуальної власності, зокрема проблеми правового регулювання охорони промислових знаків, винахідництва, комерційних позначень, авторських відносин, програмного забезпечення, кабельного мовлення і ряду аспектів суміжних прав, окремі проблеми міжнародної охорони інтелектуальної власності.
4.Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії та практики: Збірник матеріалів науково-практичної конференції (22 лютого 2011 р.).– Вип. 2.– К., 2012

У матеріалах 1–ї та 2–ї  науково-практичних конференцій, присвячених актуальним проблемам інтелектуальної власності, опубліковані статті провідних правознавців, молодих вчених і аспірантів. У збірниках матеріалів проаналізовано теоретичні та практичні проблеми становлення й розвитку законодавства України та міжнародного законодавства у сфері інтелектуальної власності, зокрема проблеми правового регулювання охорони промислових знаків, винахідництва, комерційних позначень, авторських відносин, програмного забезпечення, кабельного мовлення і ряду аспектів суміжних прав, окремі проблеми міжнародної охорони інтелектуальної власності.

5. Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За заг.ред.Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького.– К., 2006

Авторами детально досліджені проблемні питання правової охорни  торговельних марок, комерційних найменувань та географічних зазначень. Особлива увага приділена питанням гармонізації національного законодавства з міжнародним законодавством стосовно комерційних позначень, його відповідність міжнародно-правовим угодам, у тому числі Угоді ТРІПС, вимогам СОТ. Аналіз теоретичних засад комерційних позначень, проблем їх практичного застосування, вивчення судової практики дали змогу авторам виявити прогалини в національному законодавстві та запропонувати шляхи вдосконалення правової охорони цих конче важливих для економіки об’єктів інтелектуальної власності.
6.Бошицький Ю.Л., Воронін Я.Г. Правова охорона винаходів та корисних моделей в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія.– К., 2010

Монографія присвячена дослідженню актуальних питань теоретичного та практичного характеру, пов’язаних з цивільно-правовою охороною винаходів та корисних моделей в Україні. В роботі досліджуються діючі нормативно-правові акти, судова практика, вітчизняна та зарубіжна юридична література, законодавство іноземних держав та країн ЄС.Розглянуто правовідносини з комерціалізації винаходів і корисних моделей та виявлено специфіку захисту прав на вказані об’єкти.
7.Інтелектуальна власність в Україні: проблеми теорії і практики: Зб. наук. статей / За ред. Ю.С.Шемшученка, Ю.Л.Бошицького.– К., 2002
У збірнику висвітлюються актуальні тноретичні та практичні питання правового регулювання суспільних відносин, що складаються в результаті створення і використання об’єктів інтелектуальної власності. Автори аналізують законодавство України про інтелектуальну власність, розкривають його відповідність вимогами ринкової економіки, міжнародним угодам, дають свою науково обгрунтовану оцінку тим чи іншим нормам, правовим положенням, комплексно досліджують питаня охорони прав та інтересів авторів і власників охоронних документів на ці об’єкти.
8.Бошицький Ю.Л., Ващинець І.І. Правова охорона творів образотворчого мистецтва в Україні: Монографія.– К., 2011

Монографія присвячена дослідженню актуальних питань теоретичного та практичного характеру, пов’язаних з цивільно– правовою охороною творів образотворчого мистецтва в Україні. В роботі досліджуються діючі нормативно– правові акти, судова практика, вітчизняна та зарубіжна юридична література, законодавство іноземних держав та країн ЄС. Розглянута правова основа авторсько– правової охорони окремих видів творів образотворчого мистецтва, авторські права художників, розпорядження майновими авторськими правами тощо.
9.Бошицький Ю.Л., Шемшученко Ю.С., Козлова О.О. Основи права інтелектуальної власності: Методичні рекомендації.– К., 2006

Методичні рекомендації мають на меті надання допомоги вчителям загальноосвітніх середніх шкіл з поглибленим вивченням гуманітарних дисциплін у викладенні навчальної дисципліни «Основи права інтелектуальної власності» як факультативного курсу в межах вивчення предмету «Правознавство».

10.Право інтелектуальної власності: Методичні рекомендації до вивчення академічного курсу /  Укл.О.А.Підопригора, О.О.Підопригора.– К., 2004.

У нинішньому столітті саме результати інтелектуальної, творчої діяльності визначатимуть стратегію соціально-економічного розвитку будь-якого суспільства. Цим і зумовлена необхідність введення спецкурсу «Право інтелектуальної власності». Методичні рекомендації, які мають примірний характер,допоможуть викладачу вірно розподілити кількість семінарських та лекційних занять, беручи до уваги специфіку навчального закладу.

11.Кузнецов Ю.М. Патентознавство та авторське право: Підручник.– К., 2005

У підручнику висвітлюються питання міжнародного співробітництва у сфері інтелектуальної власності та методичні основи створення об’єктів промислової власності на рівні винаходів, корисних моделей і промислових зразків, винахідництва, раціоналізації, патентно-ліцензійної діяльності та ін. Подаються відомості про права і пільги авторів винаходів, корисних моделей і промислових зразків, знаків для товарів і послуг, топографій інтегральних мікросхем, раціоналізаторських пропозицій, «ноу–хау», творів науки, літератури і мистецтва, правила складання, порядок подачі і експертизи заявок на об’єкти інтелектуальної власності.

12.Дроб’язко В.С., Дроб’язко Р.В. Право інтелектуальної власності: Навч. посіб.– К., 2004

Розглянуто основи українського і міжнародного законодавства, що регулює правовіднсини у сфері інтелектуальної власності. Детально проаналізовано проблеми, пов’язані з охороною і захистом авторського права і суміжних прав (твори науки, літератури і мистецтва, бази даних, фонограми, передачі організацій мовлення тощо), патентного права (винаходи, корисні моделі, промислові зразки), засобів індивідуалізації товарів і послуг (комерційні найменування, торговельні марки, географічні зазначення), нетрадиційних результатів інтелектуальної діяльності (наукові відкриття, раціоналізаторські пропозиції, компанування інтегральних мікросхем, сорти рослин і породи тварин, комерційна таємниця). Подано історію розвитку і систему джерел інститутів права інтелектуальної власності.
13.Право інтелектуальної власності: схеми та роз’яснення: Навч. посіб.– К., 2007

Навчальний посібник містить комплекс змістовних схем та таблиць, які чітко та послідовно визначають основні положення законодавства України про інтелектуальну власність. Зручність та системність складеного посібника дозволяє використовувати його при підготовці до семінарських та практичних занять, складання заліків та іспитів.
14.Право інтелектуальної власності: Академ.курс: Підручник / За ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького.– К., 2002

Зростаюча роль права інтелектуальної власності в житті суспільства зумовлює необхідність грунтовного ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з основними положеннями чинного законодавства України про інтелектуальну власність, історію становлення права інтелектуальної власності, його об’єктами та суб’єктами, особистими немайновими і майновими правами суб’єктів права, способами їх використання та захисту.
15.Дмитришин В., Березанська В. Інтелектуальна власність на програмне забезпечення в Україні.– К., 2005.

В книзі розглянуті загальні теоретичні питання правової охорони комп’ютерних програм, як об’єкта авторського права, практичні аспекти набуття, передачі, реєстрації та захисту прав на програмне забезпечення та правомірного використання примірників комп’ютерних програм. Здійснено аналіз цивільно- правової, адміністративно-правової та кримінально-правової відповідальності за порушення прав авторів, висвітлені рекомендації щодо здійснення заходів із запобігання і припинення правопорушень в цій сфері та притягнення порушників до відповідальності.
16.Потєхіна В. Інтелектуальна власність: Навч. посіб.– К., 2008

 У навчальному посібнику висвітлюються економіко-правові аспекти інтелектуальної власності в умовах глобалізації економіки. Вирізняльною особливістю книги є комплекснй економіко-правовий підхід до проблем інтелектуальної власності. Посібник містить інформацію про зміст вітчизняних книг з інтелектуальної власності та словник офіційної термінології України у цій сфері, а також текст угоди ТРІПС.Навчальний посібник може використовуватись у вузах під час вивчення дисциплін «Інтелектуальна власність», «Право інтелектуальної власності», «Міжнародна економіка», «Міжнародне право», «Міжнародне економічне право» тощо.17.Мікульонок І.О. Основи інтелектуальної власності: Навч. посіб.– К., 2008

Висвітлено питання, пов’язані з охороною об’єктів авторського права та суміжних прав, а також промислової власності, зокрема винаходів і корисних моделей. Розглянуто основні відомості про патентну інформацію й  документацію, міжнародну співпрацю у сфері охорони інтелектуальної власності.
18.Основи правової охорони інтелектуальної власності в Україні: Підручн. / За заг.ред. О.А.Підопригори, О.Д.Святоцького.– К., 2003

Зростаюча роль права інтелектуальної власності в житті суспільства зумовлює необхідність грунтовного ознайомлення студентів вищих навчальних закладів з основними положеннями чинного законодавства України про інтелектуальну власність, історію становлення права інтелектуальної власності, його об’єктами та суб’єктами, особистими немайновими і майновими правами суб’єктів права, способами їх використання та захисту.
19.Законодавство України про охорону інтелектуальної власності: За станом на 25 червня 2012 року: Офіційне видання.– К., 2012

Видання містить роз’яснення, рекомендації, інформаційні листи Вищого господарського суду України з питань застосування законодавства про охорону прав інтелектуальної власності та постанови названого суду зі справ у відповідних спорах.


20.Господарське судочинство в Україні: Судова практика. Захист прав інтелектуальної власності / Відп. ред. В.С. Москаленко.– К., 2007

Видання містить роз’яснення, рекомендації, інформаційні листи Вищого господарського суду України з питань застосування законодавства про охорону прав інтелектуальної власності та постанови названого суду зі справ у відповідних спорах.

21.Інтелектуальна власність в Україні: Нормативна база.– К., 2009

У збірник увійшли основні законодавчі акти, що регламують відносини, пов’язані з інтелектуальною власністю в Україні. Видання розраховане на широке коло користувачів.


Перелік публікацій на тему  «Інтелектуальна власність :Проблеми теорії та практики»,
до яких найчастіше зверталися користувачі бібліотеки РІ КУП НАНУ, впродовж 2011– 2012 навчального року


ПУБЛІКАЦІЇ 2012 року

1. Батова В. Корисна модель в Україні. Вдосконалення правової охорони // Теорія і практика інтелектуальної власності.–2012.– №3.– С.3– 11
2. Бенедисюк І. Запобіжні   заходи та заходи забезпечення позову у спорах, пов’язаних із захистом прав на об’єкти  інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності.–2012.– №4.– С.56–65
3. Булат Є. Деякі аспекти правової охорони нетрадиційних об’єктів інтелектуальної власності // Право і суспільство.– 2012.– №1.– С.117–119
4. Вахонєва Т. Виконавці як суб’єкти права інтелектуальної власності // Юридична Україна.– 2012.– №2.– С.48–53
5. Дроб’язко В. Закон США про авторське право 1976 року// Теорія і практика інтелектуальної власності.–2012.– №1.– С.40– 49
6. Іватьо О. Оцінка вартості інтелектуальної власності в контексті приватизації // Теорія і практика інтелектуальної власності.–2012.– №2.– С.46–53
7. Комзюк Л. Сучасні тенденції гармонізації авторського права ЄС// Теорія і практика інтелектуальної власності.–2012.– №1.– С.32– 40
8. Корновенко С. Ідея як об’єкт захисту права інтелектуальної власності // Теорія і практика інтелектуальної власності.–2012.– №3.– С.55–59
9. Микитин В. Наслідки порушення прав інтелектуальної власності // Часопис КУП.– 2012.– №2.– С.256–261
10. Микитин В. Цивільно-правові способи захисту майнових прав інтелектуальної власності // Юридична Україна.– 2012.– №9.– С.53–61
11. Осипова Ю. Вищі навчальні заклади України як суб’єкти права інтелектуальної власності (на прикладі обєктів авторського патентного права та нетрадиційних об’єктів права інтелектуальної власності) // Теорія і практика інтелектуальної власності.–2012.– №4.– С.17– 25
12. Петренко С. Управління правами інтелектуальної власності на регіональному рівні: сучасний стан та перспективи розвитку // Теорія і практика інтелектуальної власності.–2012.– №4.– С.12–16
13. Пічкур О. Визначення предмета цивільно– правових договорів щодо результатів інтелектуальної (розумової) діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності.–2012.– №4.– С.3–12
14. Пічкур О. Особливості етапу підготовки договорів про передання майнових прав на результати інтелектуальної діяльності // Теорія і практика інтелектуальної власності.–2012.– №3.– С.38– 47
15. Рудник Т., Закорецька Г. Проблеми захисту права інтелектуальної власності в Україні: теоретиний аспект // Підприємництво, господарство і право.– 2012.– №8.– С.8– 10
16. Стройко І. Аналіз проекту нової редакції Закону України «Про авторське право і суміжні права».Врахування у перспективному законодавстві України сучасного рівня розвитку новітніх технологій // Часопис КУП.– 2012.–№2.– С.267– 274
17. Штефан О. Плагіат – невід’ємна частина творчості? // Теорія і практика інтелектуальної власності.–2012.– №2.– С. 20– 30
18. Штефан О. Проблеми кваліфікації піратства у сфері авторського права та суміжних прав // Теорія і практика інтелектуальної власності.–2012.– №4.– С. 25– 33
19. Эннан Р. Проблемы защиты авторских прав в сети Интернет // Теорія і практика інтелектуальної власності.–2012.– №4.– С.70–78


ПУБЛІКАЦІЇ 2011 року


1. Абдуліна І. Актуальні проблеми інтелектуальної власності – національний бренд України // Інтелектуальна власність.– 2011.– №9.– С.4–7
2. Бошицький Ю.Л. Аспекти удосконалення правотворення у сфері охорони інтелектуальної власності в Україні // Часопис КУП.– 2011.– №4.– С.253– 257
3. Васьковська Т.Історія упаковки та її сучасна охорона// Інтелектуальна власність.– 2011.– №1.– С.14–17
4. Вахонєва Т.М. Відповідальність за невиконаня авторського договору // Держава і право.– Вип. 52.– К., 2011.– С.270–276
5. Кохановська О. Основи теорії права інтелектуальної власності та їх вплив на розвиток сучасного законодавства в Україні // Право України.– 2011.– №5.– С.52–59
6. Кузнецова Н., Кохановська О. Проблеми захисту прав інтелектуальної власності в Україні // Право України.– 2011.– №3.– С.21–29
7. Кучеренко О. Інтелектуальна власність у сфері нанотехнологій // Інтелектуальна власність.– 2011.– №4.– С.29–32
8. Лопатін В. Продавці та покупці інтелектуальної власності // Право України.– 2011.– №3.– 113–126
9. Москаленко В.С. Захист прав на об’єкти інтелектуальної власності господарськими судами: стан та тенденції // Господарське судочинство.– 2011.–№1.– С.8–13
10. Нерсесян А. Право інтелектуальної власності в Україні: проблема визначення правового статусу // Юридичний журнал.– 2011.– №5.– С.69–72
11. Орлюк О. Інтелектуальна власність в Україні: досвід, законодавство, проблеми, перспективи // Право України.– 2011.– №3.– С.14–20
12. Тверезенко О. Класифікація договорів у сфері інтелектуальної власності // Право України.– 2011.– №3.– С.139–148
13.Томма Р.П., Курилін І.Р. Види відповідальності за порушення прав інтелектуальної власності // Право і суспільство.– 2011.– №5.– С.54–57
14. Харитонова О. Поняття та види цивільних правовідносин інтелектуальної власності // Право України.– 2011.– №3.– С.66– 77
15. Шатова І. Мінеральна вода та об’єкти права інтелектуальної власності // Інтелектуальна власність.– 2011.– №3.– С.45–47
 

Контакти

Поштова адреса:
33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
Директор:(0362) 62-05-89
Навчальна частина: (0362) 62-04-48
Загальний відділ: (0362) 62-04-62
Приймальна комісія: 098-894-12-70