Рівненський Інститут Київського університету права

Головна >> Бібліотека >> Монографії
Перелік монографій у фонді бібліотеки РІ КУП НАНУ
Перелік монографій у фонді бібліотеки РІ КУП НАНУ

Теорія держави і права

1. Бобровник С.В. Компроміс і конфлікт у праві: антрополого- комунікативний підхід до аналізу: монографія. К., 2011

2. Бошицький Ю.Л. Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: Монографія - К.:, 2010

3. Власов Ю.А. Проблеми тлумачення норм права: Монографія.– К., 2001

4. Гринюк Р.Ф. Ідея правової держави: теоретико-правова модель і практична реалізація: монографія. К., 2004

5. Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин: Монографія / За заг.ред.проф. Ю.Л.Бошицького. – К., 2009 

6. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю.С.Шемшученка: Монографія.- К., 200.

7. Дідич Т.О. Нормопроектування: питання теорії та методології: Монографія. – К., 2010

8. Доктринальні засади розвитку держави і права: національні та міжнародні стандарти: Монографія / За ред.. Ю.Л. Бошицького.– К., 2014

9. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження : Монографія / Відп. ред. С.В. Бобровник.– К., 2004

10. Інститут юридичної відповідальності у демократичних правових системах: монографія / за ред. Н.М.Оніщенко. К., 2008

11. Кодифікація законодавства України: теорія, методологія, техніка: Монографія / О.С.Шемшученко, О.І.Ющик, Л.М. Горбунова, М.О.Теплюк, Л.В.Гульченко, В.І.Риндюк.– К., 2007

12. Колодій А.М. Принципи права України: Монографія.– К., 1998

13. Копоть В.О. Правовий реалізм : Монографія . – К., 2010

14.Костенко О.М. Культура і закон у протидії злу: Монографія.– К., 2008

15. Костенко О.М. Соціальний натуралізм. Про соціальну природу та її закони. Ів.- Франківськ, 2019

16. Майданик Р.А. Розвиток приватного права України: Монографія.– К., 2016-09-26 Малишев Б.В. Правова система (теологічний вимір): Монографія.– К., 2012

17. Малишев Б.В. Правова система (теологічний вимір): Монографія.– К.: Дакор, 2012

18. Минькович- Слободяник О.В. Правова політика: стратегічні пріоритети і напрями вдосконалення: монографія. К., 2012

19. Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні: Монографія.– Х., 2012

20. Оніщенко Н.М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи: Монографія/ Відп. ред. Ю.С. Шемшученко.- К., 2008

21. Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні: Монографія. — К., 2002

22. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія.– К., 2000

23.Оніщенко Н.М., Пархоменко Н.М. Соціальний вимір правової системи: реалії та перспективи: Монографія / Відп. Ю.С.Шемшученко.– К., 2011

19.Оніщенко Н.М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми , реалії, перспективи: Монографія / Відп. ред. Ю.С.Шемшученко.- К.: Юридична думка, 2008.– 320 с.

20. Пархоменко Н.М. Джерела права: проблеми теорії та методології: монографія. К., 2008

20. Пасмор Ю.В. Напрями консолідації в інформаційному забезпеченні правової науки України: соціально- комунікаційний аспект: Монографія.– Х., 2013

24. Петришин О.В., Колодій О.А. Модельні правові акти: теорія та практика реалізації: монографія.– К.,2016

25. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології: Монографія / за ред.. Ю.С. Шемшученка.– К., 2006

26. Право і прогрес: запити громадянського суспільства:монографія / за ред. Оніщенко Н.М. К., 2020

27. Право у сучасному політичному житті України: наукове видання / керівник авторського колективу А.О.Селіванов. К., 2020

28. Правові основи розвитку сучасних політичних систем:досвід та перспективи: Монографія.– К., 2013

29. Риндюк В.І.Проблеми законодавчої техніки в Україні: теорія та практика: Монографія.– К.,2012

30.Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення: Монографія / За ред. Сіренка В.Ф..– К., 2003

31. Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України: Монографія.– К., 2013

32. Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець 19- поч. 20 ст.): Монографія.– К., 2004

33. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології: Монографія / За ред. Шемшученка Ю.С.– К., 2006

 Історія держави і права

1. Білецький Л. Руська правда й історія її тексту/ за ред. Ю.Книша. Вінніпег, 1993

2. Бондарчук Т.І. Західноруське право: дослідження і дослідники / Відп. ред. І.Б.Усенко: Монографія.– К., 2000

3.Іванова А.Ю. Законодавчий процес і законодавча техніка в період Центральної Ради, Гетьманату П.П.Скоропадського та Директорії: Монографія.– К.: Наукова думка, 2011

           4.  Кресін О.В. Політико-правова спадщина політичної еміграції першої полов. 17 ст.: Монографія.– К., 2001

            5. Мироненко О.М. Витоки українського революційного конституціалізму 1917-1920 р.р. Теоретико-методологічний аспект: Монографія.– К., 2002

6.  Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941): Монографія.– К., 2002

7.  Сало І.В. та ін. Формування і розвиток державності, економіки та науки України.– Суми, 2003

8.   Правовий звичай як джерело українського права ( ІХ-ХІХст.) / За ред. І.Б. Усенка.- К., 2006

 Конституційне право

1.        Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол.монографія/ За ред. Кравченка В.В., Баймуратова М.О., Батанова О.В. - К., 2007

2.        Батанов О.В. Інавгурація: історія та сучасність / За ред.. Ю.С.Шемшученка.– К., 2013

3.        Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія.– К., 2010

4.        Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні: Монографія.– К., 2001.

5.        Биков О.М. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні: Монографія.– К., 2001

6.        Білоскурська О.В. Конституційний обовязок додержуватись Конституції України та законів України: монографія. Чернівці, 2011

7.         Гавриленко В.В. Трансформація державного суверенітету в умовах європейської інтеграції: проблеми теорії та реалізації.– Одесса, 2017

8.        Гультай М.М. Конституційна скарга у механізмі доступу до конституційного правосуддя: Монографія.– Х., 2013

9.         Демократичні засади організації і функціонування вищих органів України: Монографія / За заг. ред.. Барабаша Ю.Г., 2013

10.     Дробуш І.В. Функції органів місцевого самоврядування в Україні: Монографія.– К., 2003

11.     Задорожня Г.В. Конституційно-правовий статус глави держави в Україні та зарубіжних країнах: порівняльний аналіз: Монографія.– К., 2016

           12.    Кисіль С.П. Центральні органи виконавчої влади України: стан і розвиток. — К., 1999.
           13.    Коліушко І. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Монографія.– К., 2002

14.    Конституційні засади економічної системи України: Монографія / За ред. Устименка В.А.– Донецьк, 2011

            15.    Кордун О.О. та ін. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні: Монографія.– К., 2000

16.     Корпань О.В. Правові проблеми організації місцевого самоврядування в Україні: Монографія.– К., 2001

17.     Кресін О.В. Конституція об’єднаної Європи/ За ред. Ю.С. Шемшученка.- К: Юридична думка, 2005

18.     Кресіна І.О., Коваленко А.А., Балан С.В. Інститут імпічменту: порівняльний політико-правовий аналіз: Монографія.– К., 2004

19.     Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парлам. вибори в Україні: правові і політ. проблеми: Монографія– К., 2003

20.     Лотюк О.С. Конституційно-правові основи розвитку та функціонування громадянського суспільства в Україні: Монографія.– К., 2016

21.     Магда С.О. Забезпечення прав, свобод та реалізація обовязків громадян в умовах надзвичайних адміністративно-правових режимів: Монографія.– Х., 2015

22.    Майданник О.О. Контрольна функція парламентаризму України: теорія та практика реалізації: Монографія. Частина перша. Загальна теорія контрольної функції Верховної Ради україни.– К., 2014

23.    Максакова Р.М. Конституційно- правові проблеми організації та реалізації установчої влади в Україні: Монографія.– Запоріжжя, 2012

24.    Мартинюк Р.С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз: Монографія.– Острог, 2007

25.     Матвієнко А.С. Політико-правові засади територіальної організації держави: світовий досвід і Україна: монографія.  К., 2015

26.     Наливайко Л.Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: Монографія.– Х., 2009

27.     Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія.– К., 2008

28.     Оніщук М.В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики : Монографія . –К., 2010

           29.    Органи державної влади України / За ред.В.Ф.Погорілка: Монографія.– К., 2002

30.     Петришин О.О. Правові засади місцевого самоврядування в зарубіжних країнах та Україні: теоретико-правовий та порівняльний аналіз: Монографія.– Х., 2014

31.     В.Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. Референдуми в Україні: історія та сучасність: Монографія. — К., 2000

32.     Проблеми реалізації прав і свобод людини і громадянина в Україні: Монографія / За ред..Н.М.Оніщенко, О.В.Зайчука.– К., 2007

33.     Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: Монографія.–Х., 2009

34.     Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп. ред. В.Ф. Погорілко: Монографія. — К., 2003

35.     Савицький В.Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України: Монографія / За ред. Олуйка В.М.– К., 2008

36.     Селіванов А.О., Стрижак А.А. Питання теорії конституційного правосуддя в Україні: актуальні питання сучасного розвитку конституційного правосуддя : монографія К., 2010

37.     Система органів виконавчої влади України : правові проблеми вдосконалення організації та діяльності: монографія / За ред. О.Ф.Андрійко. Х., 2013

38.     Скрипнюк О.В. Конституція України та її функції: проблеми теорії та практики реалізації. До десятої річниці прийняття Конституції України.К., 2005

39.     Скрипнюк О.В. Соціальна правова держава в Україні: проблеми теорії і практики: Монографія.– К., 2000

40.     Словська І.Є. Конституційно-правовий статус парламенту – Верховної Ради України України: Монографія.– К., 2013

41.     Совгиря О.В.Конституційно- правовий статус Кабінету міністрів України: сучасний стан та тенденції розвитку: Монографія.– К., 2012

42.     Стрижак А.А. Установча влада: основні критерії легітимності внесення змін до Конституції України: наук.-популярне видання.– К., 2013

43.     Теорія і практика конституціоналізації галузевого законодавства України: Монографія.– К., 2013

44.     Трачук П.А. Місцеве самоврядування в Україні у контексті конституційних і демократичних реформ: Монографія.– Ужгород, 2006

45.     Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю.С.Шемшученка. — К., 1999

46.     Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико- методологічні аспекти: Монографія.– К., 2009

47.     Федоренко  В.А., Чернеженко О.М. Конституційні моделі місцевого самоврядування у державах- учасницях ЄС, Швейцарії та Україні: Монографія.– К., 2017

48.     Цветков В.В., Горбатенко В.П. Демократія – управління – бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія.– К., 2001

49.     Циверенко Г.П. Народне волевиявлення в Україні : Монографія/ За заг.ред. В.П.пєткова.– К.,2012

50.     Цоклан В.І., Федоренко В.Л. Система сучасних джерел конституційного права України: Монографія.– К., 2009

51.     Чернецька О.В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за законодавством України: Монографія.– К., 2008

52.    Шаповал В.М. Конституція і виконавча влада: Монографія .– К., 2004

 Адміністративне право

1.             Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади.– К., 2004

2.             Баймуратов М.А., Григорьев В.А. Муниципальная власть: актуальне проблемы становления и развития в Украине: Монография.– Одесса, 2003.– 248 с.

3.             Бачун О.В. Правовий статус субєктів адміністративного судочинства: Монографія / За ред..Селіванова А..– К., 2015

4.             Бєлєвцева В.В. Організаційно-правове забезпечення адміністративно-правових режимів у сфері державної безпеки України : Монографія .– Х., 2013

5.             Ващенко Ю.В. Адміністративно-правовий статус енергетичного регулятора в Україні: сучасний стан та перспективи реформування у контексті європейської інтеграції: Монографія.– К., 2015

6.             Гаєвський Б.А., Ребкало В.А. Культура державного управління: Організаційний аспект: Монографія.– К., 1998

7.             Демократичні засади державного управління та адміністративне право: Монографія / За заг.ред. В.Б.Аверянова.– К., 2010

8.             Державна служба в Україні: організаційно-правові основи і шляхи розвитку. За заг. ред. В.Б. Авер'янова.– Київ, 1999

9.             Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія.– Х., 2002

10.          Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: Монографія.– К., 2001

11.          Магда С.О. Забезпечення прав, свобод та реалізація обов’язків громадян в умовах дії надзвичайних адміністративн0-правових режимів: Монографія.– Х.. 2015

12.          Надолішний П.І. Етнонаціональний фактор адміністративної реформи в Україні: проблеми теорії, методології, практики: Монографія.– 1998

13.          Наливайко Л.Р., Грицай І.О. Адміністративно-правові основи регулювання недержавних правозахисних організацій: Монографія.– К., 2013

14.          Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: Монографія.– К., 2003

15.          Пєтков С.В., Мірошниченко О.О., Делія Ю. Гарантії права на звернення громадян до органів внутрішніх справ України: Монографія.– К.: ЦУЛ, 2016

16.          Писаренко Н.Б., Сьоміна В.А. Адміністративно- правові спори (удосконалення порядку вирішення): Монографія.– Х., 2012

17.          Пухтецька А.А. Європейський адміністративний  простір і принцип верховенства права: Монографія.– К.. 2010

18.          В.І.Семчик, В.Ф.Сіренко, В.В.Цвєтков. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. — К.: Оріяни, 1998. — 364 с.

19.          Смокович М.І. Визначення юрисдикції адміністративних судів та розмежування судових юрисдикцій: Монографія.– К., 2012

20.          Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес: Монографія.– Х., 2003

21.          Фатхутдінов В.Г. Адміністративно-правове регулювання у сфері громадської безпеки в Україні (текст): Монографія.– К., 2016

22.          Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством України: Монографія.– К., 2004

23.          Цветков В.В., Кресіна І.О., Коваленко А.А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти: Монографія.– К., 2003

24.          Юрескул В.О. Правове регулювання поводження з побутовими відходами в Україні: Монографія.– Одеса, 2012

 Фінансове право

1.             Актуальні питання науки фінансового права: Монографія / За ред. М.П. Кучерявенко.– Х., 2010

2.             Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні: Монографія.–К., 2000

3.             Гетманцев Д.О. Фінансово- правове зобовязання як окрема категорія фінансового права.– К., 2011

4.             Кучерявенко М.П. Податкові процедури: правова природа і класифікація: Монографія.– К., 2009

5.             Макух О.В. Фінансові правовідносини: теорія, сучасний стан і тенденції розвитку: Монографія.– Х.: Право, 2016

6.             Полюхович В.І. Державна податкова служба України: організація та діяльність: Монографія. —К., 1999

7.             Усенко Р.А. Фінансові санкції за законодавством України: Монографія.– К., 2007

8.             Фінансове право у ХХІ  строріччі: здобутки та перспективи: збірник наукових праць за матеріалами Міжнародної наук.- практ.конференції 4-7 жовтня 2011 р.– К., 2011

9.             Шемшученко Г.Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування: Монографія.– К., 2006

 Господарське право, господарський процес

1. Васильев С.В., Ніколенко Л.М. Доказування та докази у господарському процесі України: Монографія.– Х., 2004

2. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія.– К., 2006

3. Джуринський О.В. Джерела господарського права України: Монографія.– К., 2016

4. Кравець І.М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень: Монографія.– К., 2010

5. Крайнєв П.П.Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: Монографія.– К., 2004

6. Кравченко С.С. Юридична природа корпоративних прав: Монографія.– К., 2010

7. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія.– К., 2004

8. Несинова С.В., Воронко В.С., Чубикіна Т. Господарське право України: Навч. посіб.– К., 2012

9. Подоляк С.А. Недійсний та неукладений господарський договір: правові підстави та наслідки: Монографія.– К.,2012

10. Сімсон О.Є. Правова модель приватно-публічного партнерства в інноваційній сфері: Монографія.– Х., 2013

11. Степанова Т.В. Процесуальний статус учасників позовного провадження у господарському судочинстві: теоретико-правові та праксеологічні аспекти: Монографія.– Одеса, 2017

12. Шевченко Н.Г. Реорганізація як спосіб припинення господарських товариств: Монографія.– К., 2014

13. Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України.– К., 2001

 Інтелектуальна власність

1.             Баймуратов М.А. Авторское право на литературные и художественные произведения: компаративное исследование: Монография.– М., 2012

2.             Бошицький Ю.Л., Вишинець І.І.  Правова охорона творів образотворчого мистецтва в Україні: Монографія.– К., 2011

3.             Мала енциклопедія приватного права /За заг. ред. Ю.Л. Бошицького.– К., 2011. 

4.             Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: 3б. наук, статей / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького.– К.,2006

5.             Правова  охорона  винаходів і  корисних  моделей  в  Україні:  проблеми  теорії  та  практики:  Монографія/ За заг.ред. Ю.Л.Бошицький, Я.Г.Воронін - К., 2010.

 Цивільне  право, торгове, сімейне право

1.             Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні: Монографія– К., 1996

2.             Валах В.В. Наследственные отношения в Украине, Российской Федерации, Франций, Германии и США (сравнительно-правовое исследование): Монография.– Х., 2012

3.             Давидова І.В. Недійсність правочинів, укладених внаслідок помилки та обману: питання теорії та практики: Монографія.– Одеса. 2012

4.             Дзера О.В. Розвиток права власності в Україні: Монографія.– К., 1996

5.             Договір як універсальна конструкція: Монографія / За ред. Гетьмана, В.І.Борисової.– Х., 2012

6.             Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії і практики / За заг.ред. Я.М.Шевченка.– К., 2007

7.             Заїка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: Монографія.– К.,2007

8.             Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців): Монографія.- К., 1998

9.             Інвестиційна діяльність у сільскому господарстві: правові питання: Монографія/ Кол. авторів. / За ред. В.І. Семчика. -К., 2008

10.          Каракаш І.І. Право власності на природні обєкти та їх ресурси в Україні: Монографія.– Одеса, 2017

11.          Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. - К., 2004

12.          Луць В.В. Строки і терміни у цивільному праві: Монографія.– К., 2013

13.          Михальнюк О.В. Порука у цивільному праві: теорія та практика: Монографія.– К., 2008

14.          Нікітюк О.М. Охорона та захист права спільної власності подружжя: нотаріат, суд, виконавче провадження: Монографія.– К., 2018

15.          Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За ред. Святоцького О.Д., Петрова В.Л.– К., 1999

16.          Правове регулювання некомерційних організацій в Україні: Монографія / І.В.Спасібо-Фатєєва, В.І.Борисова, О.П.Печений та ін. – Х., 2013

17.          Проблеми цивільних правовідносин у сучасній Україні: Монографія / За ред.. Я.М.Шевченко.– К., 2013

18.          Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: Монографія.– К., 2007

19.          Примак В.Д. Відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й добросовісності: Монографія.– К., 2014

20.          Проблеми цивільних правовідносин у сучасній Україні: Монографія.– Х., 2013

21.          Романенко І.О. Зміна та припинення цивільного правовідношення як способи захисту цивільних прав: Монографія.– К., 2016

22.          Становлення і розвиток цивільно-правових і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія / Я.М.Шевченко та ін.– К., 2001

23.          Субєкти цивільного права: Монографія / За заг.ред. Я.М.Шевченко.– Х., 2009

24.          Федоренко Н.В. Договірні зобовязання з надання послуг: проблеми теорії і практики: Монографія.- К., 2015

25.          Філатова Н.Ю. Саморегулівні організації як суб’єкти цивільного права : Монографія.– Х., 2016

26.          Харченко Г.Г. Речові права: Монографія.– К., 2015

27.          Харьковская цивилистическая школа: антологія семейного права: Монография.– Х., 2013

28.          Чурпіта Г.В. Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства: Монографія.– К., 2016

29.          Шевченко Я.М. та ін.. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності: Монографія.– К., 2002

30.          Шимон С.І. Теорія майнових прав як обєктів цивільних правовідносин: Монографія.– К., 2014

31.          Харченко О.С. Підстава припинення права власності: Монографія.–К.,2009

32.          Шевченко Я.М. та ін.. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності: Монографія.– К., 2002

33.          Шимон С.І. Теорія майнових прав як об’єктів цивільних правовідносин:Монографія.– К., 2014

Цивільно-процесуальне право

1.             Бичкова С.С. Цивіл. процесуаний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження: Монографія.– К., 2011

2.             Комаров В.В. Окреме повадження: Монографія.– Х., 2011

3.             Позовне провадження: Монографія / За ред. В.В.Комарова.– Х., 2011

4.             Примак В.Д. Відшкодування моральної шкоди на засадах справедливості, розумності й добросовісності: Монографія.– К., 2014

5.             Проблемы науки гражданского процессуального права / Под ред. Комарова В.В. : Монография.– Х., 2002

6.             Сліпенко О.І., Кройтор В.А. Докази та доказування в справах про відшкодування моральної (немайнової) шкоди: Монографія.- К., 2012

7.             Тимченко Г.П. Принципи цивільної юрисдикції: Теорія, історія, перспективи розвитку: Монографія.– К., 2006

8.             Чурпіта Г.В. Захист сімейних прав та інтересів у порядку непозовного цивільного судочинства: Монографія.–К., 2016

 Спадкове право

1.       Заїка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: Монографія.– К., 2007

 Трудове право

1. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток в Україні: Монографія.– К., 2005

2. Жигалкін І.П. Система принципів трудового права України: проблеми сучасної теорії і практики: Монографія.– Х., 2015

3. Обушенко О.М. Правове регулювання охорони праці в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія.– К., 2014

4. Проблеми кодифікації трудового законодавства України: тези доповідей учасників Всеукр. наук.-практичн. конференції / за ред. Іншина М.І. К., 2017

5. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні: Монографія / Відп. ред. Я.М.Шевченко. — Харків,1999

6. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин: Монографія.– К., 2003

7. Правове регулювання трудових відносин наукових (науково-педагогічних) працівників: Монографія / Відп. ред. Н.М.Хуторян.– К., 2005

8. Сидоренко А.С. Зловживання правом субєктами трудових правовідносин: Теоретико-практичне дослідження: Монографія.– Х., 2014

9. Сімутіна Я.В.Методи регулювання зароб. плати на сучасн.. етапі (прав. проблеми): Монографія.– К., 2009

10. Становлення і розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія / Кер. авт.колективу, наук.ред. Я.М.Шевченко. — К., 2001

11. Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку: Монографія / Відп. ред. Н.М.Хуторян. — К., 1999.             

12.  Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин: Монографія.– К., 2002

 Право соціального забезпечення

1.             Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток: Монографія.– К., 2005

2.             Малюга Л.Ю. Соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи: Монографія.– К., 2013

3.             Обушенко О.М. правове регулювання охорони праці в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія.– К., 2014

4.             Палиюк В.П. Возмещение морального (неимущественного) вреда: Монография.– К., 2000

 Аграрне  право

1.             Організаційно-правові засади розвитку аграрного та земельного ринків в Україні: Монографія / За ред. В.І.Семчика.– К., 2005

2.             Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія /  За ред. В.І. Семчика. - К., 2003

3.             Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: Монографія / Кол. авторів. Під ред. В.І. Семчика.— К.,2000

4.             Проценко Т.П.Правовий режим майна селян. (фермерських) господарств України: Монографія. — К., 2000.

5.             Правові засади інноваційного розвитку в сільскому господарстві України : Монографія / Кол.авторів; За ред.В.І.Семчика.- К., 2010

 Екологічне право

1.             Гвоздик П.О. джерела екологічного права України: Монографія.– К., 2012

2.             Гурлова Ю.А. Екологічна злочинність в Україні: кримінально-правові та кримінологічні засади протидії: Монографія.– К., 2018

3.             Краснова Ю.А. Правове регулювання екологічної безпеки в Україні: Монографії.– К., 2013

4.             Хвесик М.А. та ін. Економіко-правове регулювання природокористування: Монографія.– К., 2004

5.             Шемшученко Ю.С., Малишева Н.Р. Еколог. контроль: питання теорії і практики: Монографія. — К., 1999.

 Земельне право

1.             Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії: Монографія.– К., 2007

2.             Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія.– К., 2006

3.             Носік В.В. Право власності на землю українського народу: Монографія.– К., 2006

4.             Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Монографія / За ред. В.І.Семчика.– К., 2005

5.             Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія.– К., 2003

6.             Шульга М.В. Актуальные и правовые проблемы земельных отношений в современных условиях: Монография.– Х., 2008

 Житлове право

1.        Ільків О.В. Договір купівлі-продажу житла: монографія. Рівне, 2016

2.       Право на житло: цивільно-правові аспекти: Монографія / Наук. ред.. М.В. Венецька.– К., 2017

3.         Швидка В.Г. Захист цивільних прав фізичних та юридичних осіб при розірванні договору найму (оренди) житла: Монографія.– Одеса, 2017

Кримінальне право, Кримінологія. Криміналістика.

1.             Андрушко А.В. Геронтологічна злочинність: кримінологічна характеристика, детермінація та запобігання: монографія. Ужгород, 2011.

2.             Антипов В.В., Антипов В.І. Обставини, які виключають застосування кримінального покарання: Монографія.– К., 2004

3.             Баулін Ю.В. Звільненння від кримінальної відповідальності: Монографія.– К., 2005

4.             Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины: Монография.– Х., 2000

5.              Брич Л.П.  Злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості особи за законодавством України. Львів, 2009

6.             Бубняк В.С. Кримінальне право .Загальна частина. Історико-правове дослідження: Монографія.– К., 2015

7.             Бурдін В.М. Осудність та неосудність (кримінально-правове дослідження): Монографія.– Львів, 2010

8.             Бурдін В. Кримінальна відповідальність за злочини, вчинені в стані сильного душевного хвилювання: Монографія.– Львів, 2005

9.             Бурдін В.М., Старосольська С.П. Кримінальна відповідальність за ухилення від відбування покарань, не пов’язаних з ізоляцією особи: Монографія.– Львів, 2017

10.          Важна К.А. Концепція кримінальної відповідальності держави: можливість реалізації в сучасному міжнародному праві: Монографія.– К., 2017

11.          Вереша Р.В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України: Монографія.– К., 2005

12.          Вереша Р.В. Проблеми субєктивної сторони складу злочину: Монографія.– К., 2018

13.          Вереша Р.В. Співучасть у злочині: Монографія.– К., 2014

14.          Вереша Р.В. Субєкт злочину: Монографія.– К., 2014

15.          Використання  оперативно-технічних засобів у протидії злочинам, що вчиняються у сфері нових інформаційних технологій: Монографія / Хараберюш І.В., Мацюк В, Некрасов В.А.– К., 2007

16.          Гавриш С.Б. Кримінально-правова охорона довкілля в Україні. Проблеми теорії, застосування і розвитку кримінального законодавства.– К., 2002

17.          Гацелюк В.О. Реалізація принципу законності кримінального права України (загальні засади концепції): Монографія.– Луганськ, 2006

18.          Гороховська О.В. Вбивство через необережність: проблеми кримінальної відповідальності: Монографія/ Наук.ред. А.Л.Музика.– К., 2007

19.          Готін О.М. Випуск або реалізація недоброякісної продукції в умовах ринкової економіки: проблеми кримінальної відповідальності: монографія. Луганськ, 2004

20.          Гринчак С.В.Кримінальна відповідальність за незаконну трансплантацію органів або тканин людини: монографія. Х., 2011

21.          Губар С.В. Кримінальна юстиція в Україні 1927– 1939 роки: Монографія.– К., 2009

22.          Денисова Т.А. , Філей Ю.В. Кримінально- правові санкції та їх застосування за злочини проти власності: Монографія.– К., 2008

23.          Дудоров О.О. Кримінально-правова характеристика злочинів проти статевої свободи та статевої недоторканості особи: наук.-практ. посіб. Луганськ, 2011

24.          Злочини на грунті ненависті: новий кримінальний феномен світового суспільства. Науково-практичне видання / За заг.ред. Дж.Перліна.– Львів, 2011

25.          Ємельянов В.П. Антитерористичне законодавство: поняття, система, шляхи вдосконалення: Монографія.– Х., 2016

26.          Івахненко О.А. Кримінальна відповідальність за хуліганські діяння:хуліганські злочини та склади злочинів: Монографія.– Х., 2016

27.          Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби): Монографія.– К., 2004

28.          Казміренко Л.І., Мартенко О.Л.Кримінальний кодекс України: психологічний аналіз кримінально-правових понять: Монографія.– К., 2008

29.          Карпенко М.І. Злочини проти встановленого порядку несення військової служби (військові злочини): Науково-методичний посібник / За ред..В.К.Матвійчука.– Х., 2017

30.          Квасневська Н.Д. Кримінальна відповідальність судді за неправосуддя в Україні: Монографія.– К., 2010

31.          Кваша О.О. Організатор злочину. Кримін.-правове та кримінологічне дослідження: Монографія.– К., 2003

32.          Кваша О.О. Співучасть у злочині: структура та відповідальність: монографія. Луганськ, 2013

33.          Кваша О.О., Харко Д.М. Виконавець злочину у структурі співучасті: Монографія.– К., 2015

34.          Ковалевська Є.С. Кримінально-правова охорона військового майна за статтями 411 та 412 Кримінального кодексу України: Монографія / За ред. В.К.Матвійчука.– К., 2014

35.          Колб С.О. Запобігання незаконному заволодінню транспортними засобами в Україні: Монографія.– Луцьк, 2016

36.          Колос М.І. Кримінальне право в Україні (Х- початок ХХІ століття): Монографія: В 2-х т. – К., 2011

37.          Колос М.І. Українське кримінальне право: походження , розвиток і сучасність: монографія. К., 2019

38.          Коновалова В.Є. Убийство: искусство расследования: Монография.– Х., 2013

39.          Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності: Монографія.– К., 1996

40.          Короленко М.П. Кваліфікація умисних вбивств за обтяжуючих обставин: Монографія.– К, 2004

41.          Кримінологічна характеристика осіб, які засуджені до покарань, що не повязані з позбавленням волі: монографія. / за ред. В.В.Коваленка. К., 2012

42.          Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за крадіжки: Монографія.– К., 2005

43.          Кулик О.Г. Злочинність в Україні: тенденції, закономірності, методи пізнання: Монографія.– К., 2011

44.          Литвак О.М. Держава і злочинність.– К., 2004

45.          Литвак О.М. Державний вплив на злочинність: Кримінологічне правове дослідження.– К., 2000

46.          Лопашенко Н.А. Уголовная політика.– М., 2009

47.          Лущенко Ю.В. Звільнення від кримінальної відповідальності за злочини проти основ національної безпеки України: Монографія.– Х., 2000

48.          Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления.– К., 1996

49.          Мельник М.І. Корупція– корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : Монографія.– К., 2004

50.          Мирошниченко Ю.М. Тактика суду в системі криміналістики: структурно-функціональний аналіз: монографія. Харків, 2019

51.          Мозоль С.А. Запобігання злочинам проти виборчих прав громадян: Монографія / За ред. М.І. Мельника.– К., 2011

52.          Молчанова Т. и др.. Противодействие отмыванию денег: украинско- российский опыт:Монография.– К., 2007

53.          Музика А.А., Горох О.П. Покарання за незаконний обіг наркотичних засобів: монографія. Хмельницький, 2010

54.          Музика А.А., Лащук Є.В. Предмет злочину: теоретичні основи пізнання: Монографія.– К., 2011

55.          Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінальної-правової кваліфікації: Монографія.– К.,1999

56.          Наден О.В. Теоретичні основи кримінально-правового регулювання в Україні: Монографія.– Х., 2012

57.          Наден О.В. Торгівля жінками як крим.-правова та соціальна проблема сучасності: Монографія.– К., 2004

58.          Настюк В.Я. Адміністративно-правові проблеми протидії корупції в Україні: Монографія.– Х., 2017

59.          Невмержицький Є.В. Корупція в Україні:  причини, наслідки, механізм протидії: Монографія.– К., 2008

60.          Некрасов В.А. та ін. Оперативне розпізнавання: Монографія / Некрасов В.А., Мацюк В.Я., Філіпенко Н.Є, Родинюк Л.В.– К., 2007

61.          Нестор Н.В. Запровадження медіації в кримінальному процесі України: проблеми теорії та практики: монографія.К., 2018

62.          Нетеса Н.В. Кримінальна відповідальність за порушення правил охорони або використання надр: Монографія.– Х., 2013

63.          Овчаренко Д.А. Покарання як соціальне та правове явище: філософсько-правові аспекти: Монографія.– К., 2015

64.          Петрук Г. Хабар: монографія . Рівне, 2010

65.      Полтава К.О. Кримінологічна характеристика та запобігання автотранспортним злочинам, що пов’язані із загибеллю людей або тяжким тілесним ушкодженням в Україні: Монографія.– Х., 2014

66.          Присяжнюк І.І. Кримінальна відповідальність за порушення недоторканості житла або іншого володіння особи в Україні: Монографія.– К., 2011

67.          Протидія злочинам у сфері службової діяльності (кримінологічні, кримінально-правові і кримінально-процесуальні проблеми): Монографія / Відп.ред. О.М.Костенко.– К., 2014

68.          Робак В.А. Кримінальна відповідальність за створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань: Монографія.–Сімферополь, 2010

69.          Рогов В.А. История уголовного права террора и репресий в Русском государстве XV XVІІ в.в.– М., 1995

70.          Рубащенко М.А. Кримінальна відповідальність за посягання на територіальну цілісність і недоторканність України: Монографія.– Х., 2016

71.          Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину: Монографія.– К., 2002

72.          Селіванов М.П., Хруппа М.С. Антинаркотичне законодавство України: Теорія. Історія. Коментар: Монографія.– К., 1997

73.          Соловйова А.М. Примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань: Монографія.– К., 2007

74.          Сухонос В.В., Сухонос В.В.(мол.) Склад злочину: закон , теорія та практика: Монографія.– Суми, 2018

75.          Трубников В.М., Шинкарьов Ю.В. Арешт як вид кримінального покарання та особливості його застосування : монографія. Х., 2007

76.          Ус О.В. Кримінальна відповідальність за підбурювання до злочину: монографія.Х., 2007

77.          Усенко В.Ф., Некрасов В.А., Мацюк В.Я. Використання конфіденційної допомоги громадян у боротьбі зі злочинами:погляд сьогодення:Монографія.– К., 2007

78.          Фесенко Є.В. Злочини проти здоровя населення та системи заходів з його охорони: Монографія.– К., 2004

79.          Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: Монографія.– К., 2006

80.          Шевченко О.В. Кримінально-правові та кримінологічні засади протидії корупційній злочинності в Україні та її запобіганню: Монографія.– К., 2013

81.          Шеремет А.П. Злочини проти статевої свободи: монографія. Чернівці, 2007

 Кримінально – процесуальне право. Кримінально-виконавче право.

1.  Автухов К.А. Виконання покаранння у виді арешту: сучасні проблеми організації та правового регулювання: Монографія.– Х., 2013

2.  Біленчук П.Д. Процесуальні та криміналістичні проблеми дослідження обвинуваченого (проблеми комплексного вивчення особи обвинуваченого в стадії попереднього слідства): Монографія.– К., 1999

3.             Бобечко Н.Р. Підстави для зміни або скасування судових  рішень в апеляційному та касаційному порядку кримінальному провадженні:: Монографія.– К., 2015

4.             Галан В.І. та ін.. Дотримання прав учасників кримінального провадження під час проведення освідування: Монографія.– К., 2015

5.             Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України: Монографія.– К., 1998

6.             Грицюк В.О. Функція обвинувачення в кримінальному провадженні України: теорія та практика: Монографія.– К., 2016

7.             Зеленська М.І. Гарантії прав і свобод особи під час застосування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою: Монографія / За ред.. Погорецького М.А.– К., 2016

8.             Коваленко Є.Г. Наукові засади кримінально-процесуального доказування: Монографія.– К., 2011

9.             Козлов П.П., Нікітін Ю.В., Стрелков І.О. Режим виконання кримінальних покарань: Монографія.– К., 2008

10.          Козлов П.П. та ін. Режим виконання кримінальних покарань: Монографія.– К., 2008

11.          Котова А.А., Азаров Ю.І., Шкелевей В.А. Інститут понятих у кримінальному провадженні України:  Монографія.– К, 2014

12.          Кухарчук Ю.О. відвід захисника від участі у кримінальному процесі України: Монографія.– К., 2013

13.          Кучинська О.П. Принцип кримінального провадження в механізмі забезпечення прав його учасників: Монографія.– К., 2013

14.          Маляренко В.Т. Перебудова кримін. процесу України в контексті європ. стандартів: Монографія.– К., 2005

15.          Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві: Деякі проблеми та шляхи їх вирішення: Монографія.– К., 2001

16.          Мельник М.І. Корупція– корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : Монографія.– К., 2004

17.          Нестор Н.В. Запровадження медіації в кримінальному процесі України: проблеми теорії та практики: Монографія.– К., 2018

18.          Нор В.Т., Павлишин А.А. Судові витрати у кримінальному процесі України: Монографія.– К., 2003

19.          Перепелиця С.І. Кримінальне провадження у формі приватного обвинувачення: Монографія.– Х., 2015

20.          Похтава К.О. Кримінологічна характеристика та запобігання автотранспортним злочинам, що пов’язані із загибеллю людей або тяжким тілесним ушкодженням в Україні: Монографія.– Х., 2014

21.          Процесуальні та криміналістичні дослідження обвинуваченого (проблеми комплексного вивчення особи обвинуваченого в стадії попереднього слідства): Монографія.– К., 1999

22.          Режим виконання кримінальних покарань: Монографія.– К., 2008

23.          Рогатюк І.В. Обвинувачення у кримінальному процесі України: Монографія.– К., 2006

24.          Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально- процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві: Монографія.– К., 2009

25.          Удалова В.Д. Суд, як субєкт кримінально-процесуального доказування: Монографія.– К., 2012

26.          Удалова Л.Д., Панчук О.В. Надання свідку правової допомоги у кримінальному процесі: Монографія.– К., 2014

27.          Удалова Л.Д. Начальник слідчого відділу як субєкт кримінально-процесуального доказування: Монографія.– К., 2013

28.          Удалова Л.Д., Савицький Д.О., Руденко А.Е. Заходи забезпечення кримінального провадження , що обмежують майнові права підозрюваного обвинуваченого та інших осіб: Монографія.– К., 2016

29.   Фесенко Л.І. Предмет і тактика доказування кримінального насильства: Монографія.– К., 2012

30.   Функції судового контролю у кримінальному процесі: Монографія.– К., 2015

31.   Черниченко І.В. Застосування відеоконференції у кримінальному провадженні України: теорія і практика: монографія. К., 2015

32.   Шумило М.Є. Реабілітація в кримінальному процесі України: Монографія.– Х., 2001

33.  Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України: Монографія.– Х., 2011

34.  Яковець І.С. Умовно-дострокове звільнення та заміна невідбутої частини покарання більш мяким: Монографія.– РRI, 2012

 Міжнародне право

1.             Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України/ За ред. В.Н. Денисова.- К: Юстініан, 2006

 

2.             Дмитрієв А.І. Інститут постійного нейтралітету в міжнародному праві: Монографія.– К.,2005

3.             Дмитрієв А.І. Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право: Монографія.- К., 2001

4.             Європейська інтеграція України: Політ.-правові  проблеми / За ред. В.П.Горбатенка: Монографія.– К., 2005

5.             Зелинская Н.А. Международные преступления и международная преступность: Монография.– Одесса, 2006

6.             Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: Монографія.– Х., 2010

7.             Копійка В.В. Розширення Європейського Союзу та Україна: Монографія.- К., 2008

8.             Мельник А.Я. Правонаступництво України щодо міжнародних договорів СРСР: Монографія.– К., 2005

9.             Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія.– К., 2002

10.          Неліп М.І., Мережко О.О. Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві: Монографія.– К., 1999

11.          Нурулаєв І.С.О. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією: Монографія.– К., 2009

12.          Савчук К.О. Міжнародно-правові погляди академіка В.Є.Грабаря: Монографія.– К., 2003

13.          Україна та європейська інтеграція : публічно-правові аспекти: монографія / за ред. В.Б. Аверянова, С.Ф.Демченка. К., 2010

14.          Хавронюк М.І. Сучасне загальноєвропейське кримінальне законодавство: проблеми гармонізації : Монографія.– К., 2005

15.          Яворська І., Микієвич М. Суд Європейського Союзу: правовий статус та особливості реалізації правотворчої функції: Монографія.– Львів, 2017

 Судові та правоохоронні органи. Адвокатура. Нотаріат

1.             Бойчук А.Ю. Інститут адвокатури в Галичині другої половини ХІХ початку ХХ століття.Історико- правове дослідження: Монографія.– Одеса, 2012

2.             Бринцев В.Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади: Монографія.– Х., 2010

3.             Бринцев В.Д. Судовий конституціалізм в Україні: доктрина і практика формування: У 2-х кн. Кн.2: Монографія.– Х., 2015

4.             Грицаєнко Л.Р. Прокурорська діяльність в Україні в світлі сучасного світового досвіду: монографія. Вінниця, 2009

5.             Данюк Л.В. Управління нотаріатом в Україні: історія та сучасність (адміністративно- правове регулювання нотаріатом): Монографія / За ред.. А.О.Селіванова.– К., 2011

6.             Демократичне поліціювання: Збірка наукових статей / За заг.ред. О.М.Бандурки та Дж.Перліна, наук.ред. О.В.Тягло.– Львів, 2011

7.             Квасненвська Н.Д. Кримінальна відповідальність судді за неправосуддя в Україні: монографія. К., 2010

8.             Лемак Р.В. Прокурорський нагляд за додержанням законів в установах виконання покарань: Монографія.– Х., 2013

9.             Погорецький М.А. та ін. Гарантії суддівської незалежності при притягненні суддів до юридичної відповідальності: Монографія.– К., 2014

10.          Прилуцький С.В. Вступ до теорії судової влади (Суспільство. Правосуддя.Держава) : Монографія.– К., 2012

11.          Проблематика етнічного профайлингу в діяльності поліції: аналіз сучасної західної літератури: Наук.- практ. видання / За заг.ред. Дж. Перліна.– Львів, 2011.

12.          Саленко О.В. Гармонізація законодавства України про судоустрій і статус суддів із міжнародними стандартами: Монографія.– К., 2016

13.          Селіванов О.А. Конституційний судовий контроль за актами органів державної влади України (науково-практичний аналіз): Монографія.– К., 2017

14.          Скомаров О.В., Рибалка Н.О. Діяльність Національного антикорупційного бюро України: адміністративно-правові аспекти: монографія. К., 2017

15.          Степанова Т.В. Процесуальний статус учасників позовного провадження у господарському судочинстві: теоретико-правові та праксеологічні аспекти: монографія. Одеса, 2017

16.          Стефанюк В. Судова система України і судова реформа: Монографія.– К., 2001

17.          Судова влада в Україні: історичні витоки, закономірності, особливості розвитку / За ред.. І.Б.Усенка.– К., 2014

18.          Суходубов Д.В. Координаційна діяльність прокуратури у сфері протидії злочинності: Монографія.– Х., 2011

19.          Сухонос В.В.Організація і діяльність прокуратури в України: Історія і сучасність: Монографія.– Суми, 2004

20.          Тесленко М.В. Судебный конституционный контроль в Украине: Монография.– К., 2001

21.          Чорноусько М.В. Здійснення прокурором процесуального керівництва досудовим розслідуванням: теорія і практика: Монографія.– К., 2017

22.          Шевченко В.П., Ткачук О.С. Військові суди України в системі судів загальної юрисдикції: Монографія.– К., 2007

23.          Шевченко А.В. Дисциплінарна відповідальність суддів України: Монографія* За ред.. Погорецького.– К., 2014

24.          Шевчук С. Суцдова правотворчість: світовий досвід і перспективи в Україні: монографія. К., 2010

 Держава і право зарубіжних країн

1.             Малишева Н.Р. Гармонизация єкологического законодательства в Европе: Монография.– К., 1996

2.             Шишкін В.І. Забезпечення прав людини в судочинстві США (організац. і процесуальні засади).– К., 2000

 Психологія,  педагогіка, філософія

1.             Денисенко В.М. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії: Монографія.– Львів, 1997

2.             Корженко В.В. Філософія виховання: Зміна орієнтацій: Монографія.– К., 1998

3.             Пирожков С.І., Хамітов Н.В. Цивілізаційна суб’єктність України: від потенцій до нового світогляду і буття людини: монографія. К., 2020

4.             Сідак В., Валько І. Мораль і безпека особи, нації, держави: істор.-філос. нариси: Монографія.– К., 2001

5.             Юридична аргументація. Логічні дослідження: Монографія / За заг.ред. О.М.Юркевич.– Х., 2015

 Історія, політологія, соціологія

1. Береза А.В. Реформування публічної влади: сучасні концепції та політична практика: монографія. К., 2012

2. Етнос. Нація. Держава: Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду: Монографія / За заг. ред. Ю.І. Римаренка. — К., 2000

3. Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть: Монографія. — К.,1999.

4. Громадянське суспільство в Україні: проблеми становлення : Монографія / Відп. ред. С.В. Бобровник.– К., 1997

5. Карамзіна М.С.Ідея державності в українській політичній думці (кінець ХІХ- початок ХХ ст..): Монографія.– К., 1998

6. Касьянов Г.В. Теорії нації та націоналізму: Монографія.– К., 1999

7. Костенко О.М. Проблеми №1 сучасної цивілізації (в українському контексті): Монографія / О.М.Костенко.- Черкаси,2008

8. Обушний М.І. Етнос і нація: Проблеми ідентичності: Монографія.– К., 1998

9. Омельченко І.К. Політична поліція Російської імперії і Україна (середина XIX ст.) : Монографія.– К., 2004

10.          Пленков О.Ю. Мифи нации против мифов демократии: немецкая политическая традиція и нацизм: Монография.– Спб, 1997

11.          Ю.І.Римаренко, Л.Є.Шкляр, C.Ю.Римаренко. Етнодержавознавство: Теоретико-методолотічні засади: Монографія.– К.,2001.

12.          Савчук С.В. Юридична соціологія: предметне місце в системі юридичних наук.– Чернівці: Рута, 2003– 240 с.

13.          Сухонос В.В.Динаміка сучасного державно-політичного режиму в Україні: антиномія демократизму і авторитаризму: Монографія.– Суми, 2003

14.          Усенко І.Б. Україна в роки НЕПУ: доля курсу на революційну законність / Ред.О.Н.Ярмиш.– Х., 1995

15.          Федака С.Д. Політична історія України- Русі доби трансформації імперії Рюриковичів (ХІІ століття): Монографія .– Ужгород, 2002

16.          Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія — Управління — Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія. К., 2001

17.          Чехович В.О.Проблеми національно- державного будівництва України в роки НЕПу.– Х., 1995

 

 

Контакти

Поштова адреса:
33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
Директор:(0362) 62-05-89
Приймальна комісія:
 067-360-89-95
  Навчальна частина: (0362) 62-04-48
Загальний відділ: (0362) 62-04-62