Рівненський Інститут Київського університету права

  • Ukrainian
  • English
Перелік монографій у фонді бібліотеки РІ КУП НАНУ

Перелік монографій у фонді бібліотеки РІ КУП НАНУ

Теорія держави і права

1.Бошицький Ю.Л. Правоутворення в Україні: теоретико-методологічні та прикладні аспекти: Монографія - К.: , 2010

2. Власов Ю.А. Проблеми тлумачення норм права: Монографія.– К., 2001

3. Державно-правове регулювання в умовах трансформації суспільних відносин: Монографія / За заг.ред.проф. Ю.Л.Бошицького. – К., 2009 

4. Державотворення і правотворення в Україні: досвід, проблеми, перспективи / За ред. Ю.С.Шемшученка: Монографія.- К., 2001

5.Дідич Т.О. Нормопроектування: питання теорії та методології: Монографія. – К., 2010

6. Законність: теоретико-правові проблеми дослідження та впровадження : Монографія / Відп. ред. С.В. Бобровник.– К., 2004

7. Костенко О.М. Культура і закон у протидії злу: Монографія.– К., 2008

8. Колодій А.М. Принципи права України: Монографія.– К., 1998

9. Копоть В.О. Правовий реалізм : Монографія . – К., 2010

10. Оніщенко Н.М. Сприйняття права в умовах демократичного розвитку: проблеми, реалії, перспективи: Монографія/ Відп. ред. Ю.С. Шемшученко.- К., 2008

11. Оніщенко Н.М. Правова система і держава в Україні: Монографія. — К., 2002

12. Оніщенко Н.М. Правова система: проблеми теорії: Монографія.– К., 2000

13.Систематизація законодавства України: проблеми та перспективи вдосконалення: Монографія / За ред. Сіренка В.Ф..– К., 2003

14. Тимошенко В.І. Розвиток теорії держави в політико-правовій думці України і Росії (кінець 19- поч. 20 ст.): Монографія.– К., 2004

15. Порівняльне правознавство у системі юридичних наук: проблеми методології: Монографія / За ред. Шемшученка Ю.С.– К., 2006

Історія держави і права

1. Бондарчук Т.І. Західноруське право: дослідження і дослідники / Відп. ред. І.Б.Усенко: Монографія.– К., 2000

2. Кресін О.В. Політико-правова спадщина політичної еміграції першої полов. 17 ст.: Монографія.– К., 2001

3. Мироненко О.М. Витоки українського революційного конституціалізму 1917-1920 р.р. Теоретико-методологічний аспект: Монографія.– К., 2002

4. Правова ідеологія і право України на етапі становлення тоталітарного режиму (1929-1941): Монографія.– К., 2002

5. Сало І.В. та ін. Формування і розвиток державності, економіки та науки України.– Суми, 2003

6. Правовий звичай як джерело українського права ( ІХ-ХІХст.) / За ред. І.Б. Усенка.- К., 2006

Конституційне право

1.Актуальні проблеми становлення та розвитку місцевого самоврядування в Україні: Кол.монографія/ За ред. Кравченка В.В., Баймуратова М.О., Батанова О.В. - К., 2007

2.Батанов О.В. Муніципальна влада в Україні: проблеми теорії та практики: Монографія.– К., 2010

3. Батанов О.В. Територіальна громада – основа місцевого самоврядування в Україні: Монографія.– К., 2001

4. Оніщук М.В. Референдна демократія: проблеми конституційної теорії та практики : Монографія . –К., 2010

5. Биков О.М. Конституційно-правовий статус національних меншин в Україні: Монографія.– К., 2001

6. Дробуш І.В. Функції органів місцевого самоврядування в Україні: Монографія.– К., 2003

7. Корпань О.В. Правові проблеми організації місцевого самоврядування в Україні: Монографія.– К., 2001

8. Кресін О.В. Конституція об’єднаної Європи/ За ред. Ю.С. Шемшученка.- К: Юридична думка, 2005

9. Кресіна І.О., Коваленко А.А., Балан С.В. Інститут імпічменту: порівняльний політико-правовий аналіз: Монографія.– К., 2004

10. Кресіна І.О., Перегуда Є.В. Парлам. вибори в Україні: правові і політ. проблеми: Монографія– К., 2003

11. Мартинюк Р.С. Реалізація принципу поділу влади в сучасній Україні: політико-правовий аналіз: Монографія.– Острог, 2007

12. Наливайко Л.Р. Державний лад України: теоретико-правова модель: Монографія.– Х., 2009

13. Олійник А.Ю. Конституційно-правовий механізм забезпечення основних свобод людини і громадянина в Україні: Монографія.– К., 2008

 14. В.Ф. Погорілко, В. Л. Федоренко. Референдуми в Україні: історія та сучасність: Монографія. — К., 2000

15. Проблеми функціонування місцевих рад та їх виконавчих органів: Монографія.–Х., 2009

16. Проблеми реалізації Конституції України: теорія і практика / Відп. ред. В.Ф. Погорілко: Монографія. — К., 2003

17. Савицький В.Т. Документаційне забезпечення діяльності органів державної влади та місцевого самоврядування України: Монографія / За ред. Олуйка В.М.– К., 2008

18. В.І.Семчик, В.Ф.Сіренко, В.В.Цвєтков. Реформування державного управління в Україні: проблеми і перспективи. — К.: Оріяни, 1998. — 364 с.

19. Скрипнюк О.В. Соціальна правова держава в Україні: проблеми теорії і практики: Монографія.– К., 2000

20. Трачук П.А. Місцеве самоврядування в Україні у контексті конституційних і демократичних реформ: Монографія.– Ужгород, 2006

21. Український парламентаризм: минуле і сучасне / За ред. Ю.С.Шемшученка. — К., 1999

22. Федоренко В.Л. Система конституційного права України: теоретико- методологічні аспекти: Монографія.– К., 2009

23. Цветков В.В., Горбатенко В.П. Демократія– управління– бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія.– К., 2001

24. Цоклан В.І., Федоренко В.Л. Система сучасних джерел конституційного права України: Монографія.– К., 2009

25. Чернецька О.В. Конституційно-правовий статус депутатів місцевих рад за законодавством України: Монографія.– К., 2008

26. Шаповал В.М. Конституція і виконавча влада: Монографія .– К., 2004

Адміністративне право

1. Андрійко О.Ф. Державний контроль в Україні: організаційно-правові засади.– К., 2004

2. Гаєвський Б.А., Ребкало В.А. Культура державного управління: Організаційний аспект: Монографія.– К., 1998

3. Державна служба в Україні: організаційно-правові основи і шляхи розвитку. За заг. ред. В.Б. Авер'янова.– Київ, 1999

4. Кисіль С.П. Центральні органи виконавчої влади України: стан і розвиток. — К., 1999.

5. Коліушко І. Виконавча влада та проблеми адміністративної реформи в Україні: Монографія.– К., 2002

6. Комзюк А.Т. Заходи адміністративного примусу в правоохоронній діяльності міліції: поняття, види та організаційно-правові питання реалізації: Монографія.– Х., 2002

7. Кордун О.О. та ін. Особливості виконавчої влади в пострадянській Україні: Монографія.– К., 2000

8. Лук’янець Д.М. Інститут адміністративної відповідальності: проблеми розвитку: Монографія.– К., 2001

9. Надолішний П.І. Етнонаціональний фактор адміністративної реформи в Україні: проблеми теорії, методології, практики: Монографія.– 1998

10. Органи державної влади України / За ред.В.Ф.Погорілка: Монографія.– К., 2002

11.Педько Ю.С. Становлення адміністративної юстиції в Україні: Монографія.– К., 2003

12. Стефанюк В.С. Судовий адміністративний процес: Монографія.– Х., 2003

13. Хорощак Н.В. Адміністративні стягнення за законодавством України: Монографія.– К., 2004

14. Цветков В.В., Кресіна І.О., Коваленко А.А. Суспільна трансформація і державне управління в Україні: політико-правові детермінанти: Монографія.– К., 2003

Фінансове право

1. Актуальні питання науки фінансового права: Монографія / За ред. М.П. Кучерявенко.– Х., 2010

2. Брич Л.П., Навроцький В.О. Кримінально-правова кваліфікація ухилення від оподаткування в Україні: Монографія.–К., 2000

3. Полюхович В.І. Державна податкова служба України: організація та діяльність: Монографія. —К., 1999.

4. Шемшученко Г.Ю. Фінансово-правове регулювання банківського кредитування: Монографія.– К., 2006

Господарське право, господарський процес

1. Васильев С.В., Ніколенко Л.М. Доказування та докази у господарському процесі України: Монографія.– Х., 2004

2. Господарське договірне право України (теоретичні аспекти): Монографія.– К., 2006

3. Кравець І.М. Правове становище суб’єктів організаційно-господарських повноважень: Монографія.– К., 2010

4. Крайнєв П.П.Інтелектуальна економіка: управління промисловою власністю: Монографія.– К., 2004

       5. Кравченко С.С. Юридична природа корпоративних прав: Монографія.– К., 2010

6. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія.– К., 2004

7. Несинова С.В., Воронко В.С., Чубикіна Т. Господарське право України: Навч. посіб.– К., 2012

8. Щербина О.В. Правове становище акціонерів за законодавством України.– К., 2001

Інтелектуальна власність

1. Бошицький Ю.Л., Вишинець І.І.  Правова охорона творів образотворчого мистецтва в Україні: Монографія.– К., 2011

2. Мала енциклопедія приватного права /За заг. ред. Ю.Л. Бошицького.– К., 2011. 

3. Правова охорона комерційних позначень в Україні: проблеми теорії і практики: 3б. наук, статей / За заг. ред. Ю.С. Шемшученка, Ю.Л. Бошицького.– К.,2006

4. Правова  охорона  винаходів і  корисних  моделей  в  Україні:  проблеми  теорії  та  практики:  Монографія/ За заг.ред. Ю.Л.Бошицький, Я.Г.Воронін - К., 2010.

Цивільне  право

1. Дзера О.В. Розвиток права власності громадян в Україні: Монографія– К., 1996

2. Еволюція цивільного законодавства України: проблеми теорії і практики / За заг.ред. Я.М.Шевченка.– К., 2007

3. Іваненко Л.М. Цивільно-правові засоби захисту прав споживачів (покупців): Монографія.- К., 1998

4. Інвестиційна діяльність у сільскому господарстві: правові питання: Монографія/ Кол. авторів. / За ред. В.І. Семчика. -К., 2008

5. Кучеренко І.М. Організаційно-правові форми юридичних осіб приватного права: Монографія. - К., 2004

6. Охорона промислової власності в Україні: Монографія / За ред. Святоцького О.Д., Петрова В.Л.– К., 1999

7. Примак В.Д. Цивільно-правова відповідальність юридичних осіб: Монографія.– К., 2007

8. Становлення і розвиток цивільно-правових і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія / Я.М.Шевченко та ін.– К., 2001

9. Шевченко Я.М. та ін.. Проблеми вдосконалення правового регулювання права приватної власності: Монографія.– К., 2002

10. Харченко О.С. Підстава припинення права власності: Монографія.–К.,2009

Спадкове право

1. Заїка Ю.О. Спадкове право в Україні: Становлення і розвиток: Монографія.– К., 2007

Трудове право

1. Розвиток цивільного і трудового законодавства в Україні: Монографія / Відп. ред. Я.М.Шевченко. — Харків,1999

2. Удосконалення трудового законодавства в умовах ринку: Монографія / Відп. ред. Н.М.Хуторян. — К., 1999.

3. Пилипенко П.Д. Підстави виникнення індивідуальних трудових правовідносин: Монографія.– К., 2003

4. Правове регулювання трудових відносин наукових (науково-педагогічних) працівників: Монографія / Відп. ред. Н.М.Хуторян.– К., 2005

5. Сімутіна Я.В.Методи регулювання зароб. плати на сучасн.. етапі (прав. проблеми): Монографія.– К., 2009

6. Становлення і розвиток цивільних і трудових правовідносин у сучасній Україні: Монографія / Кер. авт.колективу, наук.ред. Я.М.Шевченко. — К., 2001

7. Хуторян Н.М. Теоретичні проблеми матеріальної відповідальності сторін трудових правовідносин: Монографія.– К., 2002

Право соціального забезпечення

1. Болотіна Н.Б. Право соціального захисту: становлення і розвиток: Монографія.– К., 2005

2. Палиюк В.П. Возмещение морального (неимущественного) вреда: Монография.– К., 2000

Аграрне  право

1. Організаційно-правові засади розвитку аграрного та земельного ринків в Україні: Монографія / За ред. В.І.Семчика.– К., 2005

2. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія /  За ред. В.І. Семчика. - К., 2003

3. Проблеми права власності та господарювання у сільському господарстві: Монографія / Кол. авторів. Під ред. В.І. Семчика.— К.,2000

4. Проценко Т.П.Правовий режим майна селян. (фермерських) господарств України: Монографія. — К., 2000.

5. Правові засади інноваційного розвитку в сільскому господарстві України : Монографія / Кол.авторів; За ред.В.І.Семчика.- К., 2010

Екологічне право

1. Хвесик М.А. та ін. Економіко-правове регулювання природокористування: Монографія.– К., 2004

2. Шемшученко Ю.С., Малишева Н.Р. Еколог. контроль: питання теорії і практики: Монографія. — К., 1999.

Земельне право

1. Андрейцев В.І. Земельне право і законодавство суверенної України: Актуальні проблеми практичної теорії: Монографія.– К., 2007

2. Бусуйок Д.В. Обмеження прав на землю за законодавством України: Монографія.– К., 2006

3. Носік В.В. Право власності на землю українського народу: Монографія.– К., 2006

4. Організаційно-правові засади розвитку аграрного і земельного ринків в Україні: Монографія / За ред. В.І.Семчика.– К., 2005

5. Організаційно-правові питання аграрної реформи в Україні: Монографія.– К., 2003

6. Шульга М.В. Актуальные и правовые проблемы земельных отношений в современных условиях: Монография.– Х., 2008

Кримінальне право, Кримінологія

1. Баулін Ю.В. Звільненння від кримінальної відповідальності: Монографія.– К., 2005

2. Бажанов М.И. Множественность преступлений по уголовному праву Украины: Монография.– Х., 2000

3. Вереша Р.В. Поняття вини як елемент змісту кримінального права України: Монографія.– К., 2005

4. Іващенко В.О. Торгівля жінками та дітьми (кримінологічні та кримінально-правові аспекти боротьби): Монографія.– К., 2004

5. Квасневська Н.Д. Кримінальна відповідальність судді за неправосуддя в Україні: Монографія.– К., 2010

6. Кузнецов В.В. Кримінальна відповідальність за крадіжки: Монографія.– К., 2005

7. Кваша О.О. Організатор злочину. Кримін.-правове та кримінологічне дослідження: Монографія.– К., 2003

8. Коржанський М.Й. Кваліфікація злочинів проти особи та власності: Монографія.– К., 1996

9. Литвак О.М. Держава і злочинність.– К., 2004

10. Мельник М.І. Корупція– корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : Монографія.– К., 2004

11. Матышевский П.С. Преступления против собственности и смежные с ними преступления.– К., 1996

12. Мозоль С.А. Запобігання злочинам проти виборчих прав громадян: Монографія / За ред. М.І. Мельника.– К., 2011

13. Навроцький В.О. Теоретичні проблеми кримінальної-правової кваліфікації: Монографія.– К.,1999

14. Наден О.В. Торгівля жінками як крим.-правова та соціальна проблема сучасності: Монографія.– К., 2004

15. Невмержицький Є.В. Корупція в Україні:  причини, наслідки, механізм протидії: Монографія.– К., 2008

16. Рогов В.А. История уголовного права террора и репресий в Русском государстве XV XVІІ в.в.– М., 1995

17. Савченко А.В. Мотив і мотивація злочину: Монографія.– К., 2002

18. Селіванов М.П., Хруппа М.С. Антинаркотичне законодавство України: Теорія. Історія. Коментар: Монографія.– К., 1997

19. Соловйова А.М. Примушування до виконання цивільно-правових зобов’язань: Монографія.– К., 2007

20. Фесенко Є.В. Злочини проти здоровя населення та системи заходів з його охорони: Монографія.– К., 2004

21. Хавронюк М.І. Кримінальне законодавство України та інших держав континентальної Європи: порівняльний аналіз, проблеми гармонізації: Монографія.– К., 2006

Виправно-трудове право

1. Козлов П.П., Нікітін Ю.В., Стрелков І.О. Режим виконання кримінальних покарань: Монографія.– К., 2008

2. Козлов П.П. та ін. Режим виконання кримінальних покарань: Монографія.– К., 2008.

3. Режим виконання кримінальних покарань: Монографія.– К., 2008

4. Пташинський О.Б. Пенітенціарна система України: Монографія.– К., 2004

Цивільно-процесуальне право

1. Бичкова С.С. Цивіл. процесуаний правовий статус осіб, які беруть участь у справах позовного провадження: Монографія.– К., 2011

2. Комаров В.В. Окреме повадження: Монографія.– Х., 2011

3. Позовне провадження: Монографія / За ред. В.В.Комарова.– Х., 2011

4. Проблемы науки гражданского процессуального права / Под ред. Комарова В.В. : Монография.– Х., 2002

5. Тимченко Г.П. Принципи цивільної юрисдикції: Теорія, історія, перспективи розвитку: Монографія.– К., 2006

Кримінально– процесуальне право

1. Гошовський М.І., Кучинська О.П. Потерпілий у кримінальному процесі України: Монографія.– К., 1998

2. Маляренко В.Т., Вернидубов І.В. Прокурор у кримінальному судочинстві:деякі проблеми та шляхи їх вирішення: Монографія.– К., 2001

3. Маляренко В.Т. Перебудова кримін. процесу України в контексті європ. стандартів: Монографія.– К., 2005

4. Мельник М.І. Корупція– корозія влади (соціальна сутність, тенденції та наслідки, заходи протидії) : Монографія.– К., 2004

5. Нор В.Т., Павлишин А.А. Судові витрати у кримінальному процесі України: Монографія.– К., 2003

6. Процесуальні та криміналістичні дослідження обвинуваченого (проблеми комплексного вивчення особи обвинуваченого в стадії попереднього слідства): Монографія.– К., 1999

7. Строган А.Ю. Клопотання як самостійний інститут кримінально- процесуального права: заявлення, розгляд та вирішення клопотань на досудовому слідстві: Монографія.– К., 2009

8. Рогатюк І.В. Обвинувачення у кримінальному процесі України: Монографія.– К., 2006

9. Шумило М.Є. Реабілітація в кримінальному процесі України: Монографія.– Х., 2001

10. Шило О.Г. Теоретико-прикладні основи реалізації конституційного права людини і громадянина на судовий захист у досудовому провадженні в кримінальному процесі України: Монографія.– Х., 2011

Міжнародне право

1. Дмитрієв А.І. Інститут постійного нейтралітету в міжнародному праві: Монографія.– К.,2005

2. Дмитрієв А.І. Вестфальський мир 1648 року і сучасне міжнародне право: Монографія.- К., 2001

3. Європейська інтеграція України: Політ.-правові  проблеми / За ред. В.П.Горбатенка: Монографія.– К., 2005

4. Комарова Т.В. Юрисдикція Суду Європейського Союзу: Монографія.– Х., 2010

5. Мельник А.Я. Правонаступництво України щодо міжнародних договорів СРСР: Монографія.– К., 2005

6. Мережко О.О. Право міжнародних договорів: сучасні проблеми теорії та практики: Монографія.– К., 2002

7. Неліп М.І., Мережко О.О. Силовий захист прав людини: питання легітимності в сучасному міжнародному праві: Монографія.– К., 1999

8. Нурулаєв І.С.О. Міжнародно-правове співробітництво в системі Ради Європи у боротьбі з корупцією: Монографія.– К., 2009

9. Савчук К.О. Міжнародно-правові погляди академіка В.Є.Грабаря: Монографія.– К., 2003

10. Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України/ За ред. В.Н. Денисова.- К: Юстініан, 2006

Судові та правоохоронні органи

1. Бринцев В.Д. Стандарти правової держави: втілення у національну модель організаційного забезпечення судової влади: Монографія.– Х., 2010

2. Стефанюк В. Судова система України і судова реформа: Монографія.– К., 2001

3.Тесленко М.В. Судебный конституционный контроль в Украине: Монография.– К., 2001

Держава і право зарубіжних країн

1. Шишкін В.І. Забезпечення прав людини в судочинстві США (організац. і процесуальні засади).– К., 2000

Психологія,  педагогіка, філософія

1. Денисенко В.М. Проблеми раціоналізму та ірраціоналізму в політичних теоріях Нового часу європейської історії: Монографія.– Львів, 1997

2. Корженко В.В. Філософія виховання: Зміна орієнтацій: Монографія.– К., 1998

3. Сідак В., Валько І. Мораль і безпека особи, нації, держави: істор.-філос. нариси: Монографія.– К., 2001

Історія, політологія

1. Етнос. Нація. Держава: Україна в контексті світового етнодержавницького досвіду: Монографія / За заг. ред. Ю.І. Римаренка. — К., 2000

2. Горбатенко В.П. Стратегія модернізації суспільства: Україна і світ на зламі тисячоліть: Монографія. — К.,1999.

3. Костенко О.М. Проблеми №1 сучасної цивілізації (в українському контексті): Монографія / О.М.Костенко.- Черкаси,2008

4. Омельченко І.К. Політична поліція Російської імперії і Україна (середина XIX ст.) : Монографія.– К., 2004

5. Ю.І.Римаренко, Л.Є.Шкляр, C.Ю.Римаренко. Етнодержавознавство: Теоретико-методолотічні засади: Монографія.– К.,2001.

6. Цвєтков В.В., Горбатенко В.П. Демократія — Управління — Бюрократія: в контексті модернізації українського суспільства: Монографія. К., 2001

 

 


Відеотур

Відеотур

Контакти

Поштова адреса:
33028, м. Рівне, вул. Короленка, 5
Електрона адреса:
Этот e-mail защищен от спам-ботов. Для его просмотра в вашем браузере должна быть включена поддержка Java-script
Телефон для довідок:
Керуючий справами РІ КУП НАНУ: (0362) 62-05-89
Навчальна частина: (0362) 62-04-48
Загальний відділ: (0362) 62-04-62
Більше »

Випадкова фотографія

Оберіть зручний графік роботи бібліотеки Рівненського інституту КУП НАНУ

Оберіть зручний графік роботи бібліотеки